En bygning med et skilt på

Utdanning

Ved Haraldsplass diakonale sykehus møter du spennende fagmiljø. Våre ansatte er vår viktigste ressurs - og det er gode muligheter for faglig utvikling. Vi har eit nært samarbeid med høyskolene (VID og HVL) og universitetet (UIB).  Utdanning og kompetanseheving av våre ansatte er et viktig mål for oss.

 

Allmennlegar i spesialisering (ALIS) i Helse Vest 

 

Utdanning av allmennlegar skjer òg i sjukehusa. No er det lansert ein ny portal for å registrera tilgjengeleg tid for spesialistutdanning for allmennlegar - ALIS portal. 

Spesialisthelsetenesta skal leggje til rette for allmennlegane sitt behov for spesialisering i sjukehus (ALIS). Sjukehusa er heilt avhengige av vel fungerande og høgt kompetente fastlegar og allmennlegar får med seg viktig kompetanse og forståing frå erfaring i sjukehusa. Det er no eit generasjonsskifte blant fastlegane med mange nye fastlegar som etter forskrift må ha gjennomført allmennlegespesialisering. 

Helseføretaka må òg synliggjere denne spesialiseringa i sjukehusa og korleis utdanninga kan gjennomførast på ein formålstenleg og god måte. I eit samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta – ALIS-kontora har ein kome fram til ein felles modell som skal styrkja allmennlegerolla gjennom gode og planlagde utdanningsløp for spesialisering i allmennmedisin. Ei arbeidsgruppe med ressursar frå fagmiljøet har, i samarbeid med Helse vest IKT, utarbeidd ein portal for å synleggjera tilgjengeleg tid for den delen av utdanninga som skal skje i sjukehusa. 

 

 

Sist oppdatert 09.08.2023