En gruppe skjeletter

Kompetanse og samarbeid med pasienten i fokus

Skulderskader og -behandling ved Haraldsplass

​Med fokus på samarbeid og spisskompetanse ønsker vi å være førstevalget for pasienter med skulderplager. Vi jobber tett sammen med fastleger, fysioterapeuter, manuell terapeuter, kiropraktorer og andre som behandler pasienter med skulderplager. Målet er å få «rett pasient, på rett sted til rett tid» slik at pasientene raskere skal få den behandlingen de har behov for.

Vi utreder og behandler pasienter med et bredt spekter av smerter og funksjonsnedsettelse i skulderen.

Her finner du Råd til deg med skuldersmerter, med forslag til øvelser.

Klikk på diagnosene under for å finne informasjon både til pasient og helsepersonell.

Informasjon til Pasient

Les Informasjon til pasient

Les Informasjon til behandlende fysioterapeut

Øvelser

Se Råd til deg med skuldersmerter

Se Egentreningsprogram etter operasjon

Informasjon til Pasient

Les Informasjon til pasient

Les Informasjon til behandlende fysioterapeut            

Øvelser

Se Egentreningsprogram etter operasjon (under utarbeidelse)

Samarbeid

 

Skulderforum er opprettet på Haraldsplass for å skape et møtested for kunnskapsutveksling, samarbeid og felles kompetanseheving både på tvers av faggrupper og mellom 1. og 2. linjetjenesten. Vi startet med å invitere inn alle som har deltatt på skulderkurs hos oss. Andre behandlere med interesse for skulderplager har etter hvert meldt seg inn og vi er nå over 100 deltakere. Fastleger, leger i spesialisering, ortopeder, fysioterapeuter og kiropraktorer med interesse for undersøkelse og behandling av pasienter med skulderplager er velkommen til å delta på våre møter.

Det er gratis å delta i skulderforum. 

Vi har som mål å arrangere ett møte på ettermiddags-/kveldstid i halvåret. Vi planlegger undervisning og/eller diskusjon ut i fra innmeldte ønsker og behov fra medlemmene. I tillegg til dette jobber vi med jevnlig å arrangere større kurs med for eksempel Prof. Dr. Ann Cools og Axelinakonseptet.

For å lette kommunikasjonen noe i en travel hverdag har vi opprettet en felles mailliste med alle deltakerne i skulderforum. Slik kan vi lettere holde kontakten og utveksle informasjon om for eksempel møter, kurs, hospitering og faglige problemstillinger.

Ønsker du å delta i skulderforum eller har spørsmål rettet til oss som arbeider med skulder på Haraldsplass? Send mail til skulder@haraldsplass.no

 

 

Ortopedene og fysioterapeutene ved Haraldsplass har solid kompetanse og lang erfaring med utredning og behandling av pasienter med skulderplager. Vi samarbeider tett om behandling av både pasienter som kommer på poliklinikken og pasienter som er inneliggende på sykehuset.

Ved Haraldsplass sykehus har vi en vurderingspoliklinikk for pasienter med skuldersmerter. Tilbudet ble opprettet med mål om å redusere ventetiden pasientene møter når de henvises til spesialisthelsetjeneste, samt økt kvalitet gjennom sytematisering av kvalitetssikring av tilbudet.

Når pasienten kommer til undersøkelse vil vedkommende møte enten en lege i spesialisering, en erfaren fysioterapeut eller kiropraktor som tar opp anamnese og undersøker pasienten. Mot slutten av undersøkelsen kommer skulderortoped inn for konsultasjon og diagnostisering. I samråd med pasienten legges så en plan for videre utredning og behandling.

Pasientene som har behov for operasjon blir satt opp på venteliste til operasjon. Pasientene som ikke skal henvises videre til operasjon får tilbud om en kort konsultasjon med fysioterapeut i treningssal. Her får pasienten informasjon om eventuelt behov for videre fysioterapi, hva behandlingen bør inneholde og hvor lenge man bør prøve behandlingen før man kan forvente effekt. Pasienten får i tillegg råd om hva vedkommende kan gjøre selv for å redusere plagene (øvelser, hvilestillinger og lignende). Pasienten får så med seg informasjonsskriv til seg selv og behandlende terapeut.

Vurderingspoliklinikken startet opp i oktober 2017. Erfaringene så langt er at pasientene er godt fornøyd med tilbudet og at ventetidene er betydelig redusert.

Haraldsplass ønsker å bidra aktivt til felles kompetanseheving innen utredning og behandling av skulderplager. Pasienter med skulderplager utgjør en betydelig andel av pasientene med plager fra muskel – og skjelettsystemet. Helsepersonell i både 1. og 2. linjetjenesten har stor pågang fra denne pasientgruppen. For å effektivisere og kvalitetssikre behandlingen av pasienter med skuldersmerte, er det avgjørende å utvikle god kommunikasjon og felles forståelse av utrednings – og behandlingsforløpet; mellom allmennleger, ortopeder, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer. Haraldsplass har derfor de siste årene intensivert kursvirksomheten for både internt ansatte og eksterne samarbeidspartnere. Vi har arrangert to grunnkurs og ett fordypningskurs i Axelinakonseptet samt to kurs/workshops om skulderrehabilitering med Prof dr Ann Cools. Alle kursene var åpne for allmennleger, leger i spesialisering, ortopeder, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer. Vi holder også jevnlige møter i vårt skulderforum der vi har undervisning og diskusjon rundt aktuelle tema.

Våren 2023 startet Haraldsplass diakonale sykehus opp skulderskolen i samarbeid med nav og lærings- og mestringssenteret. Dette er et tilbud til pasienter som ønsker å lære mer om skulderen og mestringsstrategier for en bedre hverdag. 

Gjennom kurset vil pasientene få en bedre forståelse av sine skulderplager og årsaker til disse. De vil lære hvordan de selv kan redusere skulderplagene og få informasjon om rettigheter i forhold til arbeid og tilrettelegging.
 
Pasienter som er henvist til vurdering ved ortopedisk poliklinikk på Haraldsplass diakonale sykehus vil få tilbud om å delta på kurset dersom pasienten er i målgruppen.

Cools fra Belgia er en av nestorene innen skulderrehabilitering. Hun holder svært lærerike 2-dagers kurs med fokus på nyere forskning kombinert med praktisk øving. Hun er selv svært aktiv innen forskning og har en unik evne til å overføre forskningsbasert kunnskap til praktiske undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Ingen planlagt aktivitet.

Kontakt

Telefon
Ortopedisk Poliklinikk 55 97 87 04
mandag - fredag kl 08:00-11:00 12:00-14:30

E-post: orto.poliklinikk@haraldsplass.no

Postadresse
Ortopedisk poliklinikk
Postboks 6165
5892 Bergen

Sist oppdatert 24.04.2023