HELSENORGE

Om Haraldsplass diakonale sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.

Våre 1.250 ansatte jobber hver dag for å gi best mulig behandling og pleie til pasientene våre gjennom kompetanse og hjertevarme.

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Vi har spesialkompetanse innen geriatri. Vi tar i mot henvisninger til planlagt behandling innenfor utvalgte medisinske, kirurgiske og ortopediske områder.

Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi, og er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna, og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland.

Livet p​​​​​å Haral​​dsplass

I følgende videosnutter om "Livet på Haraldsplass" kan du stifte nærmere bekjentskap med Haraldsplass diakonale sykehus.

Gjennom filmene ønsker vi at flere skal bli kjent med oss og hva vi står for. Filmene finner du på YouTube og i andre sosiale medier.

Følg oss gjerne på FacebookLinkedIn og Twitter og bli holdt løpende orientert om #LivetPåHaraldsplass.

Organi​​​​​​​s​​​​​​​e​​​​​r​​​​​i​​​​​​​​​n​​​​​g​ og lede​​​​l​​​​se

Organisasjonskart (2).pngLedergruppen ved Haraldsplass diakonale sykehus

Lede​rgruppen består av:

 • Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen
 • Fag- og viseadministrerende ​direktør Petter Thornam
 • Økonomidirektør Vidar Solheim
 • Strategi- og samhandling​sdirektør Rebekka Ljosland
 • Direktør innovasjon, teknologi og utvikling Terje Johannessen

 • HR direktør Terje Flotve

 • Klinikkdirektør kirurgisk klinikk Frank Olsen

 • Klinikkdirektør medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen
 • Klinikkdirektør medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim


Styret ved Haraldsplass diakonale sykehus

H​araldsplass Diakonale Sykehus AS eies av Haraldsplass diakonale stiftelse. Styret for sykehuset består av ti personer, hvor syv er oppnevnt av generalforsamlingen. De resterende tre er ansattes representanter.

 • Jørn-Henning Theis (styreleder)
 • Vigdis Anita Gåskjenn (nestleder)
 • Dagrun Waag Linchausen (styremedlem)
 • Mira Ramanjit Kaur (styremedlem)
 • Torill Eidsheim (styremedlem)
 • Victor D. Normann (styremedlem)
 • Søren Vindfeld (styremedlem)
 • Siw Øfstegaard Heimdal (styremedlem)
 • Susann Muri (styremedlem)
 • Jan Elvøy (representant for brukerutvalget) 
Haraldsplass-styret-2023.jpg

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS sitt styre.

​​​​​​Utvalg og komiteer 

Brukerutvalget ve​​d Haraldsplass​​​​​​​ diako​​​nale sykehus ​

​​​Haraldsplass diakonale sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset. 
Les mer om brukerutvalget her​​​

​​​​

Kli​​​nisk etikk komitè (KEK)​​​​

​​Det er mange etiske dilemma i medisinen; i møtet med pasienter og pårørende, i diagnostikk, behandlingsvalg og i fordeling av felles ressurser. 

Administrerende direktør har oppnevnt en klinisk eitkk komité som skal gjelde for hele Haraldsplass diakonale sykehus. Komiteen skal bidra til å høyne etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse i sykehuset. Det er vedtatt at nasjonalt mandat for klinisk etikkomiteer som legges til grunn for arbeidet. ​​​

Eksempler på spørsmål komiteen drøfter: 

 • Hva er nyttesløs behandling? 
 • Skal vi alltid behandle så mye som mulig? 
 • Hvilken teknologi bør vi si nei til? 
 • Kan vi prioritere unge fremfor gamle? 
 • Hvilke dilemma følger utviklingen i genetikkfaget? 
 • Skal vi si alt vi vet om pasienten til dem? 
 • Når er det rett å tvinge pasienten til noe de ikke vil?

Organiseri​ng

Komiteen er sammensatt av ti medlemmer og representerer hele Haralsplass diakonale sykehus. Komiteen har eget budsjett og skal ha en uavhengig stilling i sykehusets organisasjon.

Arbeidsform 

Ledelse, ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg til komiteen med etiske problemstillinger. 

 • Komiteen mottar saker til drøfting enten skriftlig eller muntlig. ​
 • Komiteen har faste møter en gang per måned og arrangerer etikkseminar for alle ansatte i sykehuset. 

Medlemmer 

 • Hildur Skuladottir, overlege Kirurgisk klinikk (leder)
 • Laila G. Nygård, brukerrepresentant
 • Rollaug Waaler, forstanderinne, Haraldsplass Diakonale stiftelse
 • Synnøve Misje, fysioterapeut
 • John Kristian Rolfsnes, sykehusprest
 • Kjell Arne Aarheim, høyskolelektor, VID høyskole
 • Maria Hunt Eilertsen Bysheim, intensivsykepleier, MIPO
 • Liv Torill Møen, lege i spesialisering, Medisinsk klinikk
 • Åsa Krisine Rekdal, medisinsk faglig rådgiver/overlege Solli DPS
 • Mette Aspevik, rådgiver, Stab for strategi og samhandling


KEK-medlemmer 2022

​På bildet bak fra venstre: Hildur Skuladottir, Kjell Arne Aarheim, Mette Aspevik, John Kristian Rolfsnes, Rollaug Waaler og Laila G. Nygård. 

Vår Hist​​​orie

Diakoni og sykepleie til Ber​​​​​gen​​​ i 1871

Sykehusets fundament ble lagt av diakonissene Marie Hustvedt og Kaisa Millom, som kom til Bergen i oktober 1871, tre år etter at Cathinka Guldberg kom fra Kaiserwert i Tyskland til Norge som landets første sykepleier. Deres innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg var med på å skape grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet ved sykehuset.

Privat sykepleie i 40 år før ​​stiftelsesåret

1. mai 1918 tok Bergen Diakonissehjem i mot sin første elev, Anna Bysheim. Det regnes som stiftelsesåret for diakonissehjemmet i Bergen. Men før det hadde diakonissene i nesten 40 år drevet privat sykepleie i byen. Fra 1907 drev diakonissene også en kirurgisk klinikk i Bergen. I den første tiden hørte diakonissene til Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo, men etter at den første eleven var opptatt ble virksomheten i Bergen mer og mer selvstendig.

Forstanderinnen R​egin​​e Waage

Den første forstanderinnen, Regine Waage, virket fra 1920-1931. Hun var en viktig bidragsyter til at institusjonen ble liggende der den ligger i dag, den 48 mål store tomten Mohns gård Haraldsplass. Det blir fortalt at søster Regine vandret frem og tilbake gjennom lindealleen og ba Gud legge forholdene til rette slik at det ville være mulig å bygge et sykehus med søsterhjem på tomten. I 1940 sto sykehus med søsterhjem ferdig.

Fylkeskommunen ove​​rtar

Søstersamfunnet med forstander og forstanderinne i spissen var selve bærebjelken i virksomheten. Etter hvert kom ulike profesjonsgrupper inn i sykehuset, og antall diakonisser gikk gradvis tilbake. I denne perioden ble skolen mer fristilt fra sykehuset og fikk blant annet sin egen rektor i 1970. Fra denne tiden overtok fylkeskommunen ansvaret for finansiering av sykehuset, og fra 2002 ble dette videreført av staten gjennom HF Helse Vest.

Haraldsplass Diakona​​le Sykehus AS

Haraldsplass diakonale sykehus er i dag et privat ideelt diakonalt sykehus eid av Haraldsplass diakonale stiftelse. Sykehuset utfører tjenester på oppdrag for Helse Vest RHF innen medisin, inkludert geriatri og lindrende behandling, kirurgi og ortopedi med tilhørende servicefunksjoner.

Sunniva se​​​nter 

I 1993 startet Sunniva Hospice med dag tilbud og hjemmebesøk. I 2002 fikk Sunniva Hospice en egen sengepost og ble integrert i sykehuset. Hospicet har skiftet navn til Sunniva Senter og tilbyr lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. ​I dag har vi Sunniva palliativt team, som bidrar medkonsulentvirksomhet i alle sykehusets avdelinger, poliklinikk og ambulant funåksjon i samarbeid med primærhelsetjenesten.  ​

Diakonisse-emblemet med bibelordet "i stillhet og tillit skal deres styrke være" står over den gamle portalen inn til sykehuset og minner om en klar verdiforankring.

​Stifte​​lsen​

​Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et privat diakonalt sykehus eid av Haraldsplass diakonale stiftelse.

Haraldsplass diakonale stiftelse er en frittstående diakonal organisasjon (non profit) som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn.

Hovedvirksomhet​er

Haraldsplass diakonale sykehus ​

VID Vitenskaplige høyskole ​

Haraldsplass samtale​senter

Garnes ungdomssenter ​

Stiftelsens visjon er at mennesker skal oppleve kompe​​​tanse med hjertevarme i alle sine virksomheter.​​​

​​​Visjon, strategi og målse​​​ttinger

​​​Visj​o​​​​​​n

Haraldsplass diakonale sykehus har en tydelig visjon.

Bidra til bedre helse og livsmestring.

 • Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen.
 • Våre pasienter er vår førsteprioritet.

Strategi og målsettinger 

Sykehusets strategi viser hvor fokus vil ligge de kommende årene. Den fastholder vår visjon og rolle som diakonal institusjon og angir de viktigste​​ målene for strategiperioden 2023-2028. 

Sykehusets strategi finner du  i lenken under:

Les vår strategiplan for 2023-2028 (PDF)

Årsrap​​​por​​ter

Årsrapporten 2022 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS​

​​​Årsrapporten 2021 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS​

Årsrappor​ten 2020 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Årsrapporten 2019 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Årsrapporten 2017 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Årsrapporten 2016 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

​Eldre årsrapporter kan fås på forespørsel.

Bærek​​​raft og samfun​nsansvar

Haraldsplass Diakonale Sykehus støtter FNs bærekraftmål og bidrar hver eneste dag til fremgang innenfor flere av de 17 bærekraftmålene. Her viser vi hvilke mål og tiltak sykehuset har fokus på.

​​​Ytre m​​​iljø

​​Haraldspl​​ass​ diakonale ​​sykehus - Et​ grøn​​t sykehus

Et godt ytre miljø er en forutsetning for en god folkehelse. Derfor er det viktig å arbeide systematisk med sykehusdriftens påvirkning på naturen. Haraldsplass diakonale sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 – et synlig bevis på at sykehuset tar sitt ansvar for miljøet på alvor. ​

Sykehusets miljøp​​o​​litik​k

Haraldsplass diakonale sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og utvikling. Sykehusdriften påvirker naturen gjennom utslipp til luft, vann og jord, og naturressurser til produksjon av ulike produkt. Miljøarbeidet ved sykehuset skal bidra til å gjøre denne påvirkningen minst mulig, og bidra til forebygging av helseproblem som kan komme av forurensninger.

Haraldsplass diakonale sykehus skal ha fokus på miljøaspekter som angår sykehuset og kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Miljøledelse er kontinuerlig planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring, for å sikre at sykehuset oppnår en forbedring av sin miljøprestasjon.

Dette vil vi oppnå ved å:

 1. Ha miljøbevisste medarbeidere.

 2. Redusere miljøpåvirkning fra produkter og utslipp til miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann.

 3. Redusere ressursforbruket           

 4. Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk

Perso​nverno​​mbu​d

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

Les mer om personvernombudet på Haraldsplass.

Tilbakem​eldin​​ger

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om du ikke finner det du leter etter her. Send din tilbakemelding til: kommunikasjon@haraldsplass.no.

Malawi-pros​​​jek​​​tet​​

Prest​etjen​​esten
Fant du det du lette etter?