HELSENORGE

Om Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.

Våre 900 ansatte jobber hver dag for å gi best mulig behandling og pleie til pasientene våre gjennom kompetanse og hjertevarme.

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Vi har spesialkompetanse innen geriatri og regionsfunksjon innen lindrende behandling (Sunniva senter). Vi tar i mot henvisninger til planlagt behandling innenfor utvalgte medisinske, kirurgiske og ortopediske områder.

Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi, og er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna, og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland.

Livet på Haraldsplass

I følgende videosnutter om "Livet på Haraldsplass" kan du stifte nærmere bekjentskap med Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Gjennom filmene ønsker vi at flere skal bli kjent med oss og hva vi står for.

De første filmene er allerede delt på YouTube og i andre sosiale medier.

Følg oss gjerne på FacebookLinkedIn og Twitter og bli holdt løpende orientert om #LivetPåHaraldsplass.

Organisering

Organisasjonskart (2).pngLedergruppen
 • Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen
 • Fag- og viseadministrerende ​direktør Petter Thornam
 • Økonomidirektør Vidar Solheim
 • Strategi- og samhandlingsdirektør Rebekka Ljosland
 • Direktør innovasjon, teknologi og utvikling Terje Johannessen
 • HR direktør Terje Flotve
 • Klinikkdirektør kirurgisk klinikk Frank Olsen
 • Klinikkdirektør medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen
 • Klinikkdirektør medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim


 Styret for Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS eies av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Styret for sykehuset består av 9 personer, hvor 6 er oppnevnt av generalforsamlingen. De resterende 3 er ansattes representanter.

 • Jørn-Henning Theis (styreleder)
 • Laila Dåvøy (styrets nestleder)
 • Dagrun Waag Linchausen (styremedlem)
 • Victor D. Normann (styremedlem)
 • Vigdis Anita Gåskjenn (Styremedlem)
 • Trond Larsen (ansatterepresentant)
 • Søren Vindfeld (ansatterepresentant)
 • Susann Muri (ansatterepresentant)
 • Jan Elvøy (representant for Brukerutvalget)

Varamedlemmer:

 • Aksel Mjøs (varamedlem for eksterne)
 • Trond Larsen (vara for ansattrepresentant)
 • Anita Jorn (vara for ansattrepresentant)
 • Elisabeth Mjøs (vara for ansattrepresentant)
 • Kristina Ugelvik (vara for ansattrepresentant)

Styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus AS. Fremme fra venstre: Aksel Mjøs (vara), Jorund Stellberg, Jørn-Henning Theis (styreleder), Laila Dåvøy, Kjerstin Fyllingen (adm. direktør). Bak fra venstre: Eva Karin Skorpen, Ole Johan Sandvand, Susann Muri, Frank Oddvar Tollånes og Jon Arne Fauskanger. Styremedlem Victor D. Normann var ikke til stede da dette bildet ble tatt. Foto: Katrine Robinson.

Vår historie

​Diakoni og sykepleie til Bergen i 1871
Sykehusets fundament ble lagt av diakonissene Marie Hustvedt og Kaisa Millom, som kom til Bergen i oktober 1871, tre år etter at Cathinka Guldberg kom fra Kaiserwert i Tyskland til Norge som landets første sykepleier. Deres innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg var med på å skape grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet ved sykehuset.

Privat sykepleie i 40 år før stiftelsesåret

1. mai 1918 tok Bergen Diakonissehjem i mot sin første elev, Anna Bysheim. Det regnes som stiftelsesåret for diakonissehjemmet i Bergen. Men før det hadde diakonissene i nesten 40 år drevet privat sykepleie i byen. Fra 1907 drev diakonissene også en kirurgisk klinikk i Bergen. I den første tiden hørte diakonissene til Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo, men etter at den første eleven var opptatt ble virksomheten i Bergen mer og mer selvstendig.

Forstanderinnen Regine Waage

Den første forstanderinnen, Regine Waage, virket fra 1920-1931. Hun var en viktig bidragsyter til at institusjonen ble liggende der den ligger i dag, den 48 mål store tomten Mohns gård Haraldsplass. Det blir fortalt at søster Regine vandret frem og tilbake gjennom lindealleen og ba Gud legge forholdene til rette slik at det ville være mulig å bygge et sykehus med søsterhjem på tomten. I 1940 sto sykehus med søsterhjem ferdig.

Fylkeskommunen overtar

Søstersamfunnet med forstander og forstanderinne i spissen var selve bærebjelken i virksomheten. Etter hvert kom ulike profesjonsgrupper inn i sykehuset, og antall diakonisser gikk gradvis tilbake. I denne perioden ble skolen mer fristilt fra sykehuset og fikk blant annet sin egen rektor i 1970. Fra denne tiden overtok fylkeskommunen ansvaret for finansiering av sykehuset, og fra 2002 ble dette videreført av staten gjennom HF Helse Vest.

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Haraldsplass diakonale sykehus er i dag et privat ideelt diakonalt sykehus eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Sykehuset utfører tjenester på oppdrag for Helse Vest RHF innen medisin, inkludert geriatri og lindrende behandling, kirurgi og ortopedi med tilhørende servicefunksjoner.

Sunniva senter

I 1993 startet Sunniva Hospice med dag tilbud og hjemmebesøk. I 2002 fikk Sunniva Hospice en egen sengepost og ble integrert i sykehuset. Hospicet har skiftet navn til Sunniva Senter og tilbyr lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Diakonisse -emblemet med bibelordet "i stillhet og tillit skal deres styrke være" står over den gamle portalen inn til sykehuset og minner om en klar verdiforankring.

Stiftelsen

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et privat diakonalt sykehus eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en frittstående diakonal organisasjon (non profit) som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn.

Hovedvirksomheter:
Haraldsplass Diakonale Sykehus
VID vitenskaplige høyskole
Haraldsplass samtalesenter
Garnes ungdomssenter
Stiftelsens visjon er at mennesker skal oppleve kompetanse med hjertevarme i alle sine virksomheter.

Brukerutvalg ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset.

Les mer om brukerutvalget her

Klinisk etikk komité (KEK)

Det er mange etiske dilemma i medisinen; i møtet med pasienter og pårørende, i diagnostikk og behandlingsvalg og i fordeling av felles ressurser.                         
 • Hva er nytteløs behandling?
 • Skal vi alltid behandle alle så myke som mulig?
 • Hvilken teknologi bør vi si nei til?
 • Kan vi prioritere unge framfor gamle? 
 • Hvilke dilemma følger utviklingen i genetikkfaget?
 • Skal vi alltid si alt vi vet om pasientene til dem?
 • Når er det rett å tvinge pasientar til noe de ikke vil?       

Slike og lignende spørsmål kan vi drøfte i klinisk etikk komité

Administrerende direktør har oppnevnt en klinisk etikk-komite som skal gjelde for hele Haraldsplass Diakonale sykehus. Komiteen skal bidra til å høyne etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse i sykehuset.

Det er vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer som legges til grunn for arbeidet.

Organisering
Komiteen er sammensatt av 10 medlemmer og representerer hele Haraldsplass Diakonale sykehus.

 • Komiteen har eget budsjett.
 • Komiteen skal ha en uavhengig stilling i sykehusets organisasjon.

Arbeidsform

 • Alle, ledelse, ansatte eller pasienter, kan henvende seg til komiteen med etiske problemstillinger.
 • Saker mottas fortrinnsvis skriftlig. Sakene kan i tillegg utdypes muntlig for komiteen
 • Komiteen har faste møter en gang pr måned. Det skrives referat fra møtene og det utarbeides en årlig melding.
 • Klinisk etikkomite arrangerer etikkseminarer for alle ansatte i sykehuset. 

Medlemmer  

 • Hildur Skuladottir, overlege Kirurgisk klinikk (leder)
 • Laila G. Nygård, brukerrepresentant
 • Rollaug Waaler, forstanderinne, Haraldsplass Diakonale Stiftelse
 • Synnøve Misje, fysioterapeut
 • John Kristian Rolfsnes, sykehusprest
 • Kjell Arne Aarheim,  høyskolelektor, VID høyskole
 • Maria Hunt Eilertsen Bysheim, intensivsykepleier, Medisinsk intensiv/postoperativ
 • Liv Torill Møen, lege i spesialisering, Medisinsk klinikk
 • ​Åsa Kristine Rekdal, ​medisinsk faglig rådgiver/overlege Solli DPS
 • Mette Aspevik, rådgiver, Stab for strategi og samhandling

På bildet bak fra venstre: Hildur Skuladottir, Kjell Arne Aarheim, Mette Aspevik, John Kristian G. Rolfsnes, Rollaug Waaler og Laila G. Nygård​

Ikke til stede da bildet ble tatt: Synnøve Misje, Liv Toril Møen og​ Alexander Jullum


Visjon, strategi og målsetninger

Visjon
Haraldsplass Diakonale Sykehus har en ambisiøs, men tydelig visjon.

Bidra til bedre helse og livsmestring.

 • Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen.
 • Våre pasienter er vår førsteprioritet.

Strategi og målsetninger
Sykehusets strategi viser hvor fokus vil ligge de kommende årene. Den fastholder vår visjon og rolle som diakonal institusjon og angir de viktigste målene for strategiperioden 2023-2028. 

Sykehusets strategi finner du  i lenken under:

Les vår strategiplan for 2023-2028 (PDF)

Rapportering

Årsrapporter

​​​Årsrapporten 2021 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS​

Årsrapporten 2020 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Årsrapporten 2019 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Årsrapporten 2017 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Årsrapporten 2016 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

​Eldre årsrapporter kan fås på forespørsel.

Bærekraft og samfunnsansvar

Haraldsplass Diakonale Sykehus støtter FNs bærekraftmål og bidrar hver eneste dag til fremgang innenfor flere av de 17 bærekraftmålene. Her viser vi hvilke mål og tiltak sykehuset har fokus på.

Ytre miljø

Haraldsplass Diakonale Sykehus - et grønt sykehus.

Et godt ytre miljø er en forutsetning for en god folkehelse. Derfor er det viktig å arbeide systematisk med sykehusdriftens påvirkning på naturen. Haraldsplass Diakonale Sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 – et synlig bevis på at sykehuset tar sitt ansvar for miljøet på alvor.


 

​Sykehusets miljøpolitikk
Haraldsplass Diakonale Sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og utvikling. Sykehusdriften påvirker naturen gjennom utslipp til luft, vann og jord, og naturressurser til produksjon av ulike produkt. Miljøarbeidet ved sykehuset skal bidra til å gjøre denne påvirkningen minst mulig, og bidra til forebygging av helseproblem som kan komme av forurensninger.

Haraldsplass Diakonale sykehus skal ha fokus på miljøaspekter som angår sykehuset og kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Miljøledelse er en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring, for å sikre at sykehuset oppnår en forbedring av sin miljøprestasjon.

Dette vil vi oppnå ved å:

 1. Ha miljøbevisste medarbeidere.

 2. Redusere miljøpåvirkning fra produkter og utslipp til miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann.

 3. Redusere ressursforbruket           

 4. Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk

Personvernombud

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

Les mer om personvernombudet på Haraldsplass.

Tilbakemeldinger

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om du ikke finner det du leter etter her. Send din tilbakemelding til: kommunikasjon@haraldsplass.no.

Malawi prosjektet

Prestetjenesten
Fant du det du lette etter?